Navigation
  • 68,0 kg (149,9 lbs)
  • Volvo

  • Ø18,5 (9x), c-c 258